ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

25.02.2016 р. Вищий господарський суд України (далі – ВГС України) прийняв Постанову Пленуму № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин». У цій постанові Пленуму міститься багато позицій щодо вирішення різних аспектів корпоративних спорів. Деякі з них стосуються виключення учасника з господарського товариства. Чинне законодавство України (ЦК України, Закон України «Про господарські товариства») належним чином не врегульовує підстав та порядку виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТзОВ, товариство). У ЦК України взагалі такі норми відсутні (ч. 3 ст. 100 лише констатує можливість такого виключення). Закон України «Про господарські товариства» містить лише одну статтю, що врегульовує ці відносини (ст. 64).

З аналізу цієї статті вбачається, що учасника ТзОВ може бути виключено, якщо він: систематично не виконує обов'язки, неналежним чином виконує обов’язки, перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Тому передусім при вирішенні спору, пов’язаного з виключенням учасника з ТзОВ, слід встановлювати, які обов’язки покладаються на учасника законом або статутом, чи виконує учасник ці обов’язки, в чому полягає невиконання цих обов’язків. На це також наголошує і ВГС України у п. 4.24. вказаної вище постанови Пленуму від 25.02.2016 р., зазначаючи, що суд перевіряє обґрунтованість та законність прийняття рішення про виключення учасника у разі подання ним позову про визнання такого рішення недійсним; у рішенні загальних зборів про виключення учасника з господарського товариства повинні міститися обґрунтовані причини такого виключення і зазначено: які саме факти невиконання статутних обов'язків стали підставою для виключення учасника з товариства,  в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства його обов'язків. Під час розгляду такого спору судом сторони повинні довести підставу своїх вимог або заперечень. До предмету доказування беззаперечно входять обставини щодо невиконання статутних обов'язків учасником, що стало підставою для його виключення з товариства. Окрім того, ТзОВ повинно довести систематичність такого невиконання обов’язків учасником, якого виключили. Складність в доведенні цих фактів зумовлена тим, що зазвичай установчі документи більшості ТзОВ містять перелік обов’язків для учасника, який дублює положення ст. 11 Закону України «Про господарські товариства» (додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства).

Варто погодитися з позицією ВГС України, згідно з якою виключення учасника з товариства є формою відповідальності такого учасника за невиконання обов'язків, покладених законом та установчими документами. На відміну від виходу з товариства, виключення має примусовий характер і не залежить від бажання учасника та можливе лише за наявності підстав, визначених законом та установчими документами 1.

Якщо підставою виключення учасника було перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства, то суди під час розгляду спору повинні з’ясувати, якими саме діями (бездіяльністю) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. При цьому, як наголошує ВГС України у вказаній вище постанові Пленуму, під час вирішення питання про наявність факту перешкоджання учасником своїми діями досягненню цілей товариства необхідно встановити, що поведінка учасника суттєво ускладнює діяльність товариства чи робить її практично неможливою 2. Розуміння змісту словосполучення «суттєво ускладнює діяльність товариства чи робить її практично неможливою» може бути різним, оскільки це оціночне поняття. Ускладнення діяльності товариства слід довести відповідними доказами. Досить часто позивачі у таких справах обмежуються загальними твердженнями, що ТзОВ є підприємницьким товариством, воно має на меті отримання прибутку, а через певну бездіяльність учасника (наприклад, нез’явлення на загальні збори, що спричиняє відсутність кворуму), товариство не може укласти певний договір, виконання якого могло би принести товариству певний прибуток. У таких обґрунтуваннях позову (заперечення на позов) нерідко міститься багато припущень товариств про можливе отримання прибутку, якщо б учасник вчинив певні дії. Однак рішення суду не може ґрунтуватися на припущеннях, тому відсутність причинового зв’язку між діями (бездіяльністю) учасника і так званим «ускладненням діяльності» товариства спричиняє ухвалення рішення суду на користь учасника, якого виключили (або хочуть виключити в судовому порядку).

Судові справи щодо виключення учасника з товариства бувають двох видів: за позовом товариства до учасника про виключення останнього з ТзОВ за рішенням суду, за позовом учасника до ТзОВ про скасування рішення про виключення.  Якщо позов подало товариство, то суд навіть за обґрунтованості підстав прийняття рішення про виключення учасника повинен відмовити в задоволенні позову, оскільки, як вказує ВГС України, виключення учасника з товариства судом є втручанням у господарську діяльність товариства, а тому суд не має права брати на себе функції органів управління товариством 2. Справді, прийняття рішення про виключення учасника з господарського товариства законом віднесено до компетенції загальних зборів учасників цих товариств, а не суду.

Якщо позов подано учасником, якого виключили з товариства, то суд повинен перевірити обґрунтованість та законність прийняття такого рішення про виключення учасника на загальних зборах у разі подання таким учасником позову про визнання цього рішення недійсним. При цьому, як вказує ВГС України, суд повинен перевірити фактичні обставини, що були підставою для виключення учасника товариства, та дослідити питання щодо дотримання вимог законодавства та установчих документів під час скликання та проведення відповідних загальних зборів 2. Тому предметом доказування є, перш за все, обставини щодо дотримання порядку скликання та проведення загальних зборів (щодо належного повідомлення, кворум тощо).

Вважаємо, що для вирішення проблемних питань, пов’язаних з виключенням учасника з ТзОВ, варто на законодавчому рівні врегулювати питання щодо можливості виключення учасника з ТзОВ за рішенням суду на підставі позову товариства. Проект Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що у травні 2016 р. зареєстрований у Верховній Раді України, містить такі положення 3. Зокрема, відповідно до ст. 24 цього законопроекту учасник або учасники товариства, номінальна вартість часток яких у сукупності складає не менше 10 відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до суду з вимогою про виключення учасника з товариства в судовому порядку, якщо дії чи бездіяльність учасника унеможливлюють діяльність товариства або суттєво їй заважають. Однак вказана норма в такій редакції не вирішує проблем щодо підстав та порядку виключення учасника, а лише надає право іншому учаснику ініціювати в судовому порядку примусове виключення зі складу ТзОВ.

 

Список використаних джерел:

1. Постанова Вищого господарського суду України від 16.03.2016 р., справа № 922/3429/15 // [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56545165

2. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16

3.  Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: проект Закону України № 4666 від 13.05.2016 р. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093

 

Тарасенко Леонід Леонідович,

адвокат, доцент кафедри інтелектуальної власності,

інформаційного та корпоративного права

юридичного факультету Львівського національного

університету імені Івана Франка,

кандидат юридичних наук


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com