ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄС У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Актуалізація уваги стосовно захисту прав інтелектуальної власності на міжнародній арені зумовила прийняття низки концептуальних актів Європейського Союзу, які є пріоритетними у визначенні державної політики світової та  регіональної інтеграції України.

В силу своєї правової природи інтелектуальне право в системі права ЄС частково можна визначити як підгалузь цивільного права. На відміну від регулювання на національному рівні, у праві ЄС інтелектуальне право не має комплексного характеру, йому не притаманна уніфікація усіх його інститутів, в установчих договорах ЄС практично немає згадки про нього. Відтак, воно  залишається відносно новим предметом для нормотворення в рамках ЄС.

Найбільш поширеними джерелами права ЄС, в тому числі і інтелектуального права, є Регламенти та Директиви. Це акти наднаціонального законодавства. Регламенти і Директиви є різними нормативними актами за своєю правовою природою. Регламент є актом прямої дії. Він обов’язковий для всіх суб’єктів права ЄС. Тому він підлягає застосуванню органами влади і судовими органами всіх держав-членів незалежно від того, чи виступала дана держава за їхнє прийняття чи ні.

Директива є актом непрямої дії. Вона визначає мету і результати, які повинні бути досягнуті. Однак органи влади конкретної держави можуть самі визначати, в якій формі чи за допомогою яких процедур і механізмів ця мета повинна бути досягнута. Тому директиви покладають на державу обов’язок досягнення передбачених нею результатів. Для регулювання відносин інтелектуального права Директиви та Регламенти застосовуються практично рівною мірою. Як слушно вказують в науковій літературі, базу правового регулювання авторського та суміжних прав становлять Директиви. Водночас патентне право, окремі засоби індивідуалізації, специфічні об’єкти інтелектуального права (наприклад, сорти рослин) урегульовані Регламентами.

У 1988 році було прийнято Зелену книгу «Авторське право і технологічний виклик: проблеми авторського права, що потребують невідкладних дій». «Зелена книга» повинна була стати основою комплексних консультацій. У цьому документі міститься аналіз, як правовий так і економічний, різноманітних пріоритетних питань щодо новітніх технологій в контексті авторського права. В «Зеленій книзі» висвітлені пріоритети щодо посилення захисту інтелектуальної власності в міжнародному контексті. Зокрема, йдеться про вдосконалення основних стандартів у сфері інтелектуальної власності та про використання двостороннього врегулювання питань авторського права для його ефективного захисту в державах, які не є членами ЄС.

Українське законодавство у сфері інтелектуальної власності також підлягає поступовій уніфікації та гармонізації з інтелектуальним правом ЄС. Це було передбачено Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Зокрема, ця Угода містить окремий Розділ VI «Конкуренція, захист інтелектуальної, промислової і комерційної власності та співробітництво в галузі законодавства» (ст.ст. 49–51). У ньому було передбачено, що Україна продовжить удосконалювати захист прав на інтелектуальну власність для того, щоб забезпечити рівень захисту, аналогічний до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби забезпечення дотримання таких прав.

Україна приєдналася до багатосторонніх конвенцій у сфері інтелектуальної власності, зокрема серед них:

- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; 

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових знаків;

- Німецька угода про міжнародну класифікацію виробів та послуг для цілей реєстрації знаків;

- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентних процедур;

- Міжнародна конвенція про захист нових сортів рослин (UPOV).

Україна надала компаніям ЄС та його громадянам національний режим щодо можливості визнання і захисту прав інтелектуальної власності. Було налагоджено співробітництво між Україною та ЄС в галузі наукових досліджень та технічних розробок, а також гарантовано можливість судового захисту особистих та майнових прав на інтелектуальну, промислову та комерційну власність.

Відповідно до Розділу IV Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» інтелектуальна власність включена до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України.

У 2014 році між Україною та ЄС було укладено Угоду про асоціацію, глава 9 якої присвячена інтелектуальній власності. Метою укладення Угоди про асоціацію в частині інтелектуального права є спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території України та ЄС, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Перш за все йдеться про необхідність виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких є Україна та держави ЄС (Угода ТРІПС). Крім того, важливим аспектом є можливість взаємної передачі технологій. Це включає заходи щодо спрощення інформаційних потоків, ділового партнерства, ліцензійних та субпідрядних угод на добровільній основі. Однак для цього існує необхідність вдосконалення відповідної законодавчої бази і розвитку людського капіталу.

Угода про асоціацію закріпила Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності. Стандарти поділені за інститутами і стосуються авторського права та суміжних прав, торговельних марок, географічних зазначень, промислових зразків, інших об’єктів, права на які випливають з патентів, топографій напівпровідникових продуктів, прав на сорти рослин.

Стандарти визначають основні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності, які повинні застосовуватися як в країнах ЄС, так і в Україні.

 

Леонід Тарасенко

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Христина Тарасенко

 

старший юрист, юридична компанія «Юридичний Холдинг», магістр права


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com