Способи захисту авторського права

Відповідь на запитання: «Захищати чи не захищати авторське право?»  дедалі частіше із двоякої стає риторичною, що означає однозначно – «Так!». Судові справи, пов’язані із захистом авторського права переростають із поодинокої судової практики в окрему цілісну та багатогранну сферу, а відтак - ця проблематика набирає все більшої актуальності на теренах України.

Відповідно до положень ст. 51 закону України «Про авторське право і суміжні права» захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

В рамках цього дослідження ми зупинимось на цивільно-правовому захисті авторського права.

Усі способи цивільно-правового захисту авторських прав випливають із загальних способів захисту прав та інтересів (визнання права; припинення дії, яка порушує право; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо), передбачених ст. 16 Цивільного кодексу України, лишень з проекцією власне на авторське право.

При цьому, вони можуть використовуватись у поєднанні один з одним. До прикладу, вимога про встановлення факту порушення та виплату компенсації; вимога про відшкодування майнової  шкоди поряд із відшкодуванням моральної, тощо. Єдиним винятком є те, що закон дозволяє заявляти або вимогу про виплату компенсації за порушення авторського права або відшкодування збитків (стягнення доходу відповідача, отриманого внаслідок порушення авторських прав).

Основними способами захисту авторського права від порушення їх будь-якою особою, зокрема, при недотриманні передбачених договором умов використання творів, використанні творів з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права, слід виділити такі.

Визнання авторства. Позови із такого характеру матеріально-правової вимоги мають місце у разі, якщо інша особа (особи) не визнає факту авторства позивача. Це може мати місце у разі, якщо, до прикладу, твір створено у співавторстві та один (чи кілька) співавторів не визнають авторство позивача на твір.

Так, Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 11 грудня 2014 року у Справі № 753/19860/14-ц судом встановлено наступні факти: факт створення твору спільною інтелектуальною працею позивача та особи, виключні майнові права якої у зв’язку із її смертю перейшли до відповідача; факт безпідставного невизнання відповідачем прав позивача як співавтора на твір - графічні зображення козаків.  Відтак, суд задовільнив позов та визнав позивача співавтором твору, а також визнав за останнім та відповідачем у рівних частинах майнові права співавторів на твір - опис та зображення головних персонажів аудіовізуальних анімаційних (мультиплікаційних) творів із серії про трьох запорізьких козаків.

Встановлення факту порушення авторського права та стягнення компенсації за порушення авторського права. Такий спосіб захисту зумовлений нормою Закону України «Про авторське право і суміжні права», де передбачено, що здійснюючи захист авторського права суд має право (беззаперечно, якщо саме така матеріально-правова вимога була заявлена позивачем) ухвалити рішення про виплату автору компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або стягнення доходу відповідача, отриманого внаслідок порушення авторських прав.

Саме цей спосіб захисту авторського права вимагає від позивача найменше зусиль в процесі доказування. Адже центральним фактом, що повинен бути встановлений в рішенні суду, є факт порушення відповідачем авторського права.

І саме цей спосіб захисту авторського права є найбільш поширеним. Адже завдану шкоду і її відшкодування слід доводити (її наявність, розмір, причиновий зв'язок), а компенсація гарантована законом з доказуванням лише самого факту порушення відповідачем авторських прав. Інколи розмір присудженої компенсації може бути значно вищий, аніж реально завдана шкода. Тому в основному автори обирають саме цей спосіб захисту.

Так, у такій категорії справ суд повинен встановити: факт того, що позивач є автором твору (при цьому, діє презумпція авторства - за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору); факт вчинення відповідачем дій, які порушують авторське право позивача.

Наприклад, Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05 жовтня 2015 року у Справі № 711/6628/15-ц про захист авторських прав задоволено позов з огляду на такі встановлені судом обставини справи. По-перше, суд встановив, що Позивач є автором, оскільки вона своєю творчою працею створила твір образотворчого мистецтва, а саме картину під назвою: «Желудёвые человечки», що підтверджується підписом позивача на оригінальному примірнику, а саме: у нижньому лівому куті твору зазначено : «Е.Gapchinska», а в правому нижньому зазначено рік створення «2009». По-друге, було встановлено, що 28 квітня 2015 року в магазині, в якому господарську діяльність здійснює відповідач, зафіксовано факт розповсюдження (реалізації, продажу) контрафактного товару: твору образотворчого мистецтва - репродукції картини позивача під назвою : «Желудёвые человечки». Реалізація відповідачем вказаного товару підтверджується товарним чеком від 20.08.2015, в яких продавцем товару зазначена відповідач. Також, судом встановлено, що 20 серпня 2015 року в магазині цьому ж магазині зафіксовано повторний факт розповсюдження (реалізації, продажу) контрафактного твору образотворчого мистецтва репродукцію картини Позивача під назвою : «Принц». По-третє, з огляду на встановлені факти суд дійшов висновку, що оскільки відповідачем було здійснено публічний показ та реалізовано два товари із об’єктами інтелектуальної власності, права на які належать позивачу, достатнім буде стягнути з відповідача компенсацію у розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що становить 24360 грн.

Зобов’язання поновити авторські права та припинити дії, що порушують авторські права. Такий спосіб захисту авторського права зумовлений, перш за все, правовою природою окремих порушень. Якщо в попередньому випадку порушення мало одноразовий характер та вимагало лише компенсації як санкції за його вчинення, то вимога про припинення дій, що порушують право автора випливає із триваючого порушення: наприклад, розміщення твору в мережі Інтернет для показу без згоди автора. Такі дії неможливо кваліфікувати як окремий епізод, хоча й первинна дія полягала в самому розміщенні як факті одноразової дії. Тим не менш, розміщуючи твір, він стає доступним великому колу осіб та перебуває у відкритому доступі, що порушує право автора кожного наступного моменту. Тому матеріально-правова вимога носить дещо інше змістове навантаження. Розглянемо на конкретному прикладі.

Так, Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 18 лютого 2015 року у Справі № 760/23473/14-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Студія 1+1" із матеріально-правовою вимогою про припинення дій, що порушують майнові авторські права судом було встановлено наступне: факт того, що позивач веде господарську діяльність на підставі ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення; факт того, що позивачем створено телевізійні передачі «Телевізійна Служба Новин» («ТСН») та «Телевізійна Служба Новин. Особливе» («ТСН. Особливе»), які є інформаційно-аналітичними та публіцистичними передачами власного виробництва, а відтак авторські права на відеоролики «Телевізійна Служба Новин» («ТСН») належать виключно ТОВ ТРК «Студія 1+1»; факт того, що відповідач у мережі Інтернет у своєму акаунті на сайті Youtube.com, за відповідною адресою оприлюднив кілька відеороликів із фрагментами телевізійних передач позивача без згоди останнього. Відтак, виходячи із вищенаведеного, суд задоволив позов та зобов’язав відповідача  припинити використання аудіовізуальних творів, на які майнові авторські права належать ТОВ «ТРК « Студія 1+1» шляхом розміщення їх на сайті Youtube.com.

Окремим способом захисту авторських прав є вимога забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх порушення. Вважаємо, що хоча цей спосіб захисту авторського права сформульований не досить коректно, адже законом і так заборонено вчиняти дії, що порушують авторське право, проте має свої плюси. Подання такого позову та отримання позитивного рішення є можливість притягнення винної особи (відповідача по цивільній справі) до кримінальної відповідальності у разі невиконання рішення суду (ст. 382 Кримінального кодексу України) шляхом подальшого порушення авторських прав позивача.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Як відомо, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Моральна шкода, завдана порушенням авторських прав, може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, зумовлених порушенням права інтелектуальної власності, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Наприклад, законодавством гарантовано немайнове право автора на цілісність твору. У разі, якщо твір було перекручено (викривлено сюжет), здійснено супровід малюнками, на що автор не давав згоди, а власне перекручування та (або) малюнки носили такий характер, що автору було соромно згодом спілкуватись із іншими людьми, порушились його можливості вести активне громадське життя або, ці дії принизили честь чи гідність автора, він матиме право на відшкодування моральної шкоди.

Такого роду спосіб захисту авторського права є досить важким у доказуванні. Адже перед судом належними та допустимими доказами слід довести: факт того, що позивач має авторське право на твір; факт того, що мало місце порушення цього авторського права; факт порушення авторського права власне відповідачем; факт вини відповідача у вчиненому діянні; факт завдання неправомірними діями відповідача позивачу моральної шкоди (та якої саме) та найголовніше (та найважче в доказуванні)– причиновий зв'язок між вчиненим порушенням відповідачем авторського права та наслідками у виді моральної шкоди.

Позитивна практика застосування такого «компенсаційного» способу захисту своїх прав не є поширеною. Суди радше відмовляють у задоволенні вимоги про відшкодування моральної шкоди. Однак, слід розглянути одне із позитивних для позивача рішень.

Так, Рішенням Апеляційного суду Одеської області від 24 березня 2011 року у Справі № 22ц-182/11 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення авторського права (в тому числі і моральної шкоди) суд залишив в силі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 06 жовтня 2008 року в частині задоволення позову про відшкодування моральної шкоди, завданої автору. Зокрема, судом було встановлено факт порушення відповідачем прав позивача шляхом публікації  у виданні журналу "Дом и интерьер" № 4 (55), травень 2006 року, засновником і видавцем якого є відповідач, на аркушах 116-123 авторських фотографій позивача без згоди останнього і без оплати за використання його твору, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами. Відтак, суд вважав, що внаслідок порушення авторського права позивачу з вини відповідача завдано моральну шкоду, яка полягає у душевних стражданнях, яких він зазнав у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї збоку відповідача. З урахуванням характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди суд  вважав, що розмір моральної шкоди, заподіяної позивачу, з врахуванням вимог розумності, виваженості, справедливості, достатній для поновлення прав позивача, повинен становити 10 000 грн.

Відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права. У разі судового захисту авторських прав із застосуванням матеріально-правової вимоги про відшкодування матеріальної шкоди, автору слід буде довести: факт наявності в нього авторського права; факт порушення його прав відповідачем або загрозу такому порушенню; розмір шкоди та причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою і діями відповідача (або факт отримання та розмір доходу відповідача, отриманого як результат порушення авторського права).

Це спосіб захисту авторських прав у порушеннях авторського права дрібного характеру є не досить популярним, порівняно із вимогами про стягнення компенсації, оскільки вимагає значних зусиль у доведенні усіх фактів, що входять в предмет доказування. Однак у разі завдання значної майнової шкоди автору або якщо у зв’язку із порушенням авторського права автор не отримав винагороди (не уклав договорів) на значно більші суми, аніж гарантована законом компенсація, цей спосіб захисту прав є більш ніж виправданим.

Змоделюємо ситуацію. Закон гарантує можливість присудження автору компенсації за порушення його авторських прав у максимальному розмірі – 50000 (п’ятдесят тисяч) мінімальних заробітних плат. Однак, якщо відповідач своїми діями (наприклад, пов’язаними із розповсюдженням твору, його публічним показом) зірвав угоду позивача із контрагентом, за якою позивач мав отримати, до прикладу, сотні тисяч гривень, а то й кілька мільйонів, за надання права контрагенту здійснювати публічний показ твору та маючи належні та допустимі докази на підтвердження усіх фактів та причинового зв’язку автор може підставно вимагати відшкодування упущеної вигоди у значно більших розмірах, аніж 50000 мінімальних заробітних плат.

Таким чином, способи захисту авторських прав випливають із загальних способів захисту прав та інтересів, варіюються залежно від характеру порушення та завданої ним шкоди а відтак, вимагають різного ступеня складності доказування.

 

Христина Тарасенко,

 

Старший юрист ПП «Юридичний Холдинг»

 

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо захисту авторських прав, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com