Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ

Актуальність вказаної теми зумовлена тим, що є досить багато прогалин правового регулювання щодо передання майнових прав інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал господарського товариства загалом і товариства з обмеженою відповідальністю зокрема. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТзОВ) є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески до статутного капіталу.

Про це вказано у ст.85 Господарського кодексу України (далі – ГК України). Засновники (учасники) можуть передати до статутного капіталу різні види майна, зокрема, вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Таким чином, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності є одним з видів вкладів, що може бути передано до статутного капіталу ТзОВ. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які може бути вкладом до статутного капіталу ТзОВ, є досить великим. Зокрема, до таких об’єктів належать майнові права на об’єкти авторських та суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та інші.

Передання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу ТзОВ фактично являє собою відчуження цих прав їх володільцем на користь ТзОВ, оскільки після їх передання ТзОВ стає власником майнових прав, що йому передані. Відтак засновник (учасник), передавши ці права в статутний капітал, втрачає право на їх використання. Попередній правовласник цих майнових прав зможе їх використовувати лише за умови, якщо ТзОВ дозволить таке використання на підставі договору.

Передання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу ТзОВ за своєю правовою природою близьке до договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що передбачений ст.1113 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Однак на відміну від договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, який є двостороннім правочином, передання майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу є перш за все дією правовласника, який бажає відчужити належні йому права шляхом передачі їх до статутного капіталу ТзОВ, отримавши взамін корпоративні права в ТзОВ. Однак одного лише волевиявлення учасника (який є правовласником) недостатньо, оскільки інші учасники повинні також погодити формування статутного капіталу ТзОВ за рахунок майнових прав інтелектуальної власності. Більше того, вклад ще й повинен бути оцінений за погодженням всіх учасників ТзОВ. Зокрема, відповідно до ч.1 ст.51 Закону України «Про господарські товариства» установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі. Тобто від того, як учасники оцінять вклад – майнові права інтелектуальної власності – залежатиме загальний розподіл часток всіх учасників в ТзОВ. Відповідно до ч.2 ст.86 ГК України вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства, порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом. Відтак учасники самі визначають, скільки вартують ті чи інші майнові права інтелектуальної власності. Звичайно, можливі зловживання учасників з метою «штучного» наповнення статутного капіталу за рахунок об’єктів права інтелектуальної власності, однак в більшості випадків самі ж учасники заінтересовані в реальному наповненні статутного капіталу, особливо, якщо йдеться про ТзОВ з іноземним капіталом (учасниками).

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності не вимагає обов’язкової участі суб’єкта оціночної діяльності під час оцінки вкладу учасника ТзОВ, така оцінка відбувається лише за згодою учасників, хоча це не позбавляє їх можливості залучити відповідну експертну спеціалізовану організацію. До речі, обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності є Національний стандарт № 4  "Оцінка  майнових  прав інтелектуальної власності", затв. Постановою КМУ від 3 жовтня 2007 р. № 1185. Враховуючи те, що ТзОВ має на меті отримання прибутку, варто звернути увагу на дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, який ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об'єкта оцінки, адже учасники ТзОВ бажають отримувати прибуток від своїх інвестицій в статутний капітал.

Права інтелектуальної власності належать до нематеріальних активів підприємства, а відтак застосуванню також підлягає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затв. наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202. Відповідно до п.2 вказаного стандарту бухгалтерського обліку нематеріальні активи включають наступні об’єкти права інтелектуальної власності: авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

Таким чином, для того, щоб права інтелектуальної власності були передані ТзОВ, необхідно волю правовласника, волю інших учасників (якщо вони є в ТзОВ), а також погоджену між усіма учасниками вартість майнових прав (оцінка вкладу).

Слід звернути увагу, що правовласник може передати їх в статутний капітал ТзОВ повністю або частково, зокрема, враховуючи те, що, наприклад, виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на використання твору включає в себе понад десять правомочностей, серед яких відтворення творів, будь-яке повторне оприлюднення творів, переклади творів, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів, розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, комерційний прокат, імпорт примірників творів та ін. Тому правовласник може передати лише деякі з належних йому прав інтелектуальної власності, але це повинно бути чітко обумовлено в установчих документах. Натомість права, які не передаються правовласником (учасником) в статутний капітал ТзОВ, залишаються у нього.

Крім того, слід зважати на строки чинності майнових прав інтелектуальної власності, оскільки після їх спливу ТзОВ зможе лише використовувати передані йому права і не зможе передати їх, наприклад, за ліцензійним договором іншим фізичним та юридичним особам.

Відтак ще одна особливість внесення майнових прав інтелектуальної власності в статутний капітал ТзОВ полягає в тому, що на відміну від іншого майна, майнові права мають свій обмежений строк дії, наприклад, права на винахід – шість або двадцять років (залежно від того, деклараційний патент чи патент на винахід належить право володільцю), права на знак для товарів і послуг – 10 років тощо. Також варто погодитися з думкою Тверезенко О., яка зазначає, що при прийнятті рішення щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства необхідно враховувати особливість правової охорони відповідного об’єкта, зокрема той факт, що патент на корисну модель та патент на промисловий зразок видаються під відповідальність власників таких патентів. Безумовно, не зовсім зрозуміло, як бути з  майновими правами, які були передані ТзОВ, в разі їх дострокового припинення або в разі визнання недійсними свідоцтва (патенту) тощо. Законодавець не дає відповіді на це питання, однак, вважаємо, що такі правові наслідки можуть зумовлювати необхідність перегляду розміру часток та відповідне внесення змін до статуту.

Щоб отримати детальнішу консультацію щодо використання інтелектуальної власності в господарській діяльності, щодо захисту авторських прав, прав на винаходи, промислові зразки, торговельні марки, звертайтесь http://yurholding.com/contacty.html

 

Леонід Тарасенко, адвокат

кандидат юридичних наук,

 

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com