Конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА»

23.09.2016 року у Львові відбудуться Конференція з права інтелектуальної власності! Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка та «Центр дослідження інтелектуального права» започатковують проведення науково-практичних конференцій, метою яких є акумуляція, розвиток та пропагування креативних ідей, думок, концепцій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності.


Детальніше...

Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ

Актуальність вказаної теми зумовлена тим, що є досить багато прогалин правового регулювання щодо передання майнових прав інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал господарського товариства загалом і товариства з обмеженою відповідальністю зокрема. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТзОВ) є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески до статутного капіталу. Майнові права на об’єкти авторських та суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо є одним з видів вкладів, що можуть передаватися до статутного капіталу ТзОВ.


Детальніше...

Вирішення спорів щодо порушення патентних прав

Норми щодо охорони та захисту патентних прав у законодавстві України потребують вдосконалення. Зокрема, на відміну від Закону України «Про авторське право і суміжні права» (розділ V закону, який визначає види порушень авторського права (суміжних прав), порядок захисту, спеціальні способи захисту прав, способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав), законодавство про винаходи (корисні моделі), промислові зразки містить лише дві спеціальні статті про порушення прав власника патенту та способи захисту прав. Крім того, кількість судових спорів щодо порушення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки неухильно зростає.


Детальніше...

Запах, нюхове позначення як нетрадиційна торговельна марка: позиція ЄСПЛ

Нюховим та смаковим знакам для товарів і послуг станом на сьогодні в Україні правова охорона не надається. Однак це питання часу, оскільки Сінгапурський договір про право товарних знаків 2006 р. передбачає, що окрім традиційних знаків кожна держава-учасник цього Договору може дозволити реєстрацію інших знаків, які являють собою не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо). Європейський суд з прав людини висловив свою позицію щодо можливості нюхового позначення (запаху) виступати торгівельною маркою у Рішенні від 12 грудня 2002 року у справі C-273/00 Ralf Sieckmann  проти Deutsches Patent - und Markenamt. 


Детальніше...

Проблеми використання раціоналізаторських пропозицій: де-факто є, де-юре немає потреби?

Об’єктом інтелектуального права є раціоналізаторська пропозиція – один з результатів науково-технічної діяльності. Раціоналізаторська пропозиція є певним вирішенням технічного завдання, що стосується виробничого процесу або іншої діяльності юридичної особи. Кількість пропозицій, які використовуються у сфері господарювання, є досить великою, однак на практиці не завжди ці пропозиції отримують статус «раціоналізаторської». Причинами цього є неналежне правове регулювання, незнання працівниками (іншими заінтересованими особами) своїх прав щодо впровадження раціоналізаторських пропозицій та небажання юридичних осіб вести належний облік та в подальшому нести майнові витрати (платити винагороду) авторам раціоналізаторських пропозицій. 


Детальніше...

Захист прав на винаходи (корисні моделі): проблемні аспекти

В умовах ринкової економіки актуальним є питання захисту прав на винаходи, корисні моделі, інші об’єкти патентних прав. Відповідно до ч. 1 ст. 34 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, що передбачені ст. 28 цього закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою винаходу, корисної моделі. Такі дії вважаються порушенням незалежно від того, чи був цей винахід (корисна модель) свідомо використаний іншою особою або ці об’єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. 


Детальніше...

Способи захисту авторського права

Судові справи, пов’язані із захистом авторського права переростають із поодинокої судової практики в окрему цілісну та багатогранну сферу, а відтак - ця проблематика набирає все більшої актуальності на теренах України. Відповідно до положень ст. 51 закону України «Про авторське право і суміжні права» захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. В рамках цього дослідження ми зупинимось на цивільно-правовому захисті авторського права.


Детальніше...

Договір між винахідниками про здійснення прав на винахід: основні аспекти

У разі, якщо винахід створено спільною інтелектуальною, творчою діяльністю кількох людей, – ці особи визнаються винахідниками (співвинахідниками). Питання здійснення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, визначення вкладу кожного із винахідників (співвинахідників) може визначатись відповідним договором між ними. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» лише в кількох статтях згадує про можливість укладення договору між винахідниками про здійснення прав на винахід.

  


Детальніше...

Господарське товариство: підстави володіння майном

Господарське товариство може володіти майном на різних правових підставах. Перш за все, товариство може володіти майном на праві власності. Зокрема, товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. З аналізу ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» вбачається, що товариство може набувати у власність грошові кошти, цінні папери, інші речі, майнові права, зокрема, права інтелектуальної власності. 


Детальніше...

Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

Cправи щодо захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг мають процесуальні особливості розгляду. До того ж, у цій категорії справ судом застосовуються спеціальні способи захисту прав. Судова практика не завжди уніфіковано вирішує спори щодо знаків для товарів і послуг, має місце неоднакове застосування відповідних правових норм. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає спеціальні способи захисту для торговельних марок (знаків для товарів і послуг), які зумовлені їх правовою природою.

 


Детальніше...


Наші друзі та партнери:

(с) 2011-2013 YurHolding.com
Cтворення сайту - WebDreamLab.com